Formand:

Lokalplan 257 er tilpasset ’Rudersdal-praksis’

Axel Bredsdorff (L) svarer her på en række spørgsmål om Lokalplan 257

Af
Thomas Schiermacher

Axel Bredsdorff er formand for Byplanudvalget, hvori Lokalplanforslag 257 er udarbejdet og nu er sendt i høring. Han er overordnet tilfreds med forslaget, der er i tråd med den gældende praksis.

“Helt overordnet opfatter vi lokalplanens retningslinjer som værende en fin beskrivelse af, hvordan vi vil administrere planlov og byggelov i fremtiden i dette område, og vi synes også, det er i fin overensstemmelse med den praksis, vi har haft gennem mange, mange år. Forslaget beskriver således nogen rettigheder, man har som bygherre og som nabo,” siger han.

Herunder besvarer formanden for udvalget en række spørgsmål om Lokalplan 257.

Hvorfor er det nødvendigt at lave en beskyttende lokalplan for Sandbjerg-området?

“Lokalplanen er lavet for at skabe mulighed for både at udvikle området og at sikre, at de landskabsmæssige kvaliteter ikke ødelægges. Lokalplanen er således lavet for at beskrive den praksis, som vi i gennem 25 år har praktiseret i forhold til byggerier i landzonen. Her har vi lagt en ret restriktiv praksis til grund, for at beskytte værdierne og sikre naboer mod for dominerende byggeri. I den netop vedtagne Kommuneplan fra 2017 er der lagt stor vægt på, at ét af kommunens kendetegn og kvaliteter er vores omsorg for vores natur- og kulturværdier.”

Hvilke redskaber mangler der i Planloven fra sidste år i forhold til at beskytte området?

“I forbindelse med vedtagelsen af den nye Planlov lagde ordførerne meget vægt på, at Planloven skulle administreres fleksibelt ude i kommunerne, og at de værktøjer, som kommunerne hidtil har haft på landzoneadministrationen, ikke skulle begrænses. Konkret blev det nævnt som en mulighed, at kommunerne kunne vælge at lave mere restriktive bestemmelser via en lokalplan, og det er også det, vi har valgt at gøre for få områder af vores åbne land, som ikke er omfattet af fredningskendelser.”

Hvorfor kommer en omfattende og indgribende lokalplan i høring lige op til en lang juleferie, hvor det kan være vanskeligt at få fat i ansatte på kommunen eller få den rette juridiske rådgivning?

“Vi har, netop for at tage hensyn til højtiden, valgt at forlænge høringsfristen ud over de otte uger, som er praksis. Efter nytår er der således hele januar og februar til at arbejde med lokalplanforslaget.”

Hvorfor har man ikke forud for, at lokalplanforslaget præsenteres, opsøgt og opfordret til dialog?

“Vi har haft debatten om vores naturområder gennem hele sidste valgperiode i forbindelse med naturtemaet i Planstrategi og Kommuneplandrøftelserne, og vi har her i indsigelsesperioden afholdt et velbesøgt borgermøde, hvor vi også afsluttede med at opfordre alle til at komme med deres skriftlige indsigelser. De vil naturligvis alle blive behandlet og indgå i arbejdet med det endelige forslag. Man kan altid spørge, hvorfor vi ikke har gjort mere, men omvendt fik vi også tydelige tilkendegivelser fra flere grundejere om, at vi gerne måtte afslutte sagen hurtigt, for at alle de byggesager, der lige nu er på stand by på grund af processen, kunne finde en afgørelse. Så der er flere forhold der skal afvejes.”

Når man læser Lokalplan 257 er der en række indgreb i retten til at bestemme på egne matrikler. Hvorfor skal reglerne i Sandbjerg-området være mere skrappe end andre steder?

“Reglerne bliver på flere områder mere lempelige. Det skyldes, at Planloven giver øgede muligheder for blandt andet byggeri, og dem har vi så tilpasset den gældende 'Rudersdal-praksis', og i den forstand har vi af hensyn - ikke mindst til naboer - valgt at lægge snitfladen et sted mellem Planlovens vide rammer og vores restriktive praksis. De dele af vores åbne land, som er omfattet af fredninger, og det er langt de fleste områder, har meget mere restriktive bestemmelser, og det har Planloven ikke lavet om på.”

Der er regler om at skure skal rives ned efter en årrække? Hvorfor er det nødvendigt?

“Vi stiller altid krav om, at når der gives dispensation til opførelse af skure, læskure eller andet i det åbne land, langt fra øvrig bebyggelse, skal disse rives ned, når den landbrugsmæssige brug ophører.”

Man må ikke frasælge eller overdrage jord fra en boligejendom til en anden. Hvorfor?

“Vi skriver, at det ikke vil være muligt ved at sammatrikulere dele af eller hele ejendomme for at opnå nye bebyggelsesmuligheder, og det gør vi først og fremmest for at sikre os mod alt for kreative omgåelser af bestemmelserne. Vi er faktisk i gang med også at lave tilsvarende regler for vores byzone.”

Hvorfor kan de gældende regler ikke bruges, hvor man på en grund under 1.600 kvm må bygge 350 kvm og over 1.600 kvm må bygge 500 kvm beboelse?

“Igen fordi vi anser vores natur- og kulturværdier i landzonen for så umistelige, at vi ikke ønsker en egentlig byspredning i det åbne land. Det regner vi også med, at naboer til alt for kreative bygherrer vil have god forståelse for.”

I Lokalplan 257 er der regler for: ovenlysvinduer, gesimser, terrassernes størrelser og meget mere. Det minder om en fredning, uden de rettigheder en ejer af en fredet ejendom får. Altså uden man bliver kompenseret. Er det rimeligt?

“Lokalplanen er ikke en byggesagsbehandling. Vi har anført nogle af de forhold, vi vil lægge vægt på, når vi behandler konkrete byggeandragender, så vi allerede tidligt i processen får afstemt forventninger mellem kommunen, bygherre og naboer. Det er helt almindelig praksis i bevarende lokalplaner.

null

Publiceret 13 February 2018 10:30

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV