Forslag:

De ældste skoleelever samles på et mindre antal skoler

I et forslag til strukturelle ændringer i kommunen foreslår Børneområdet at samle de ældste klasser på fem-seks skoler

Af
Anne Dahl Kristensen

Igennem 2017 har kommunens såkaldte HovedMed-udvalg (Medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg) arbejdet på et ideoplæg til den nye kommunalbestyrelse, der indeholder medarbejdernes forslag til strukturelle ændringer, der kan bidrage til “effektiviseringer og kvalitetsforbedringer af den kommunale virksomhed”. Og et af de områder, som medarbejderne foreslår at rette fokus på, er udskolingsområdet.

Igennem de seneste år har Rudersdal Kommune nemlig haft en udfordring med elever, der søger til privatskoler, når de rammer de ældste klassetrin. Konkret er søgningen til privatskoler cirka syv procentpoint højere i 7.-9. klasse end i indskolingen og på mellemtrinnet. I skoleåret 2016/17 var der således 44 procent af 6.-9. klasserne, der kun talte 20 elever eller færre.

Det fremgår af det forslag til strukturelle ændringer, som Børneområdet har fremlagt. Heri nævnes det ligeledes, at der bliver bundet mange økonomiske ressourcer til de små klasser i udskolingen, da hver klasse trækker en mængde 'basisomkostninger'.

Flere valgfag og penge

Ved at samle de ældste klasser på færre skoler mener man, at man dels kan tilbyde eleverne et bredere tilbud af valgfag, fremmedsprog og holddannelse og dermed gøre folkeskolens tilbud mere attraktivt, ligesom der også er en økonomisk gevinst for kommunen ved at samle aktiviteterne.

“Med færre udskolingskoler, eksempelvis 5-6 skoler, kan der etableres ny klassedannelse fra 6. eller 7. klasse, afhængig af hvornår udskolingen forventes påbegyndt. Denne nye klassedannelse ville i skoleåret 2016/17 have givet en anslået reduktion på 14 klasser i udskolingen, hvilket ville have frigivet ca. 10 mio. kr. årligt til øget holddannelse eller realisering af tilpasningskravene på skolerne,” fremgår det af forslaget.

Samtidig vil der frigives plads på skolerne, som kan bruges til eksempelvis daginstitutioner, hvilket også fremlægges som et andet selvstændigt forslag i Børneområdets forslag til effektiviseringer.

“Det vurderes, at en omlægning med større udskolingskoler vil kunne frigive mellem 10.000 og 20.000 m2 på skolerne. Det vil dels kunne skabe mulighed for etablering af dagtilbud i direkte tilknytning til indskolinger, men også give en årlig besparelse til bygningsdrift på ca. 5-10 mio. kr. årligt,” lyder det i forslaget.

Politisk behandling

Den model, som der lægges op til, er kendt fra Høsterkøb, hvor de ældste elever flyttes til Sjælsøskolen, når de når til 7. klassetrin. Og som før nævnt er tanken, at modellen kan skabe et bedre fagligt tilbud til eleverne.

“De mindste udskolinger har kun et meget begrænset udbud af valgfag og opretter oftest ganske små sproghold, hvis de overhovedet oprettes. Skolerne har ikke mulighed for at tilbyde andre sprog, eksempelvis spansk, som er indført som fortsættersprog i gymnasiet. (...) På skolerne med de mindre udskolinger er anvendelsesgraden af faglokalerne ofte ganske lav, og de står ubrugte en stor del af skoletiden. Det kan ligeledes være vanskeligt at investere i særligt udstyr til de mindre udskolinger,” lyder nogle af argumenterne for en fælles udskoling i forslaget.

Fra Børneområdets side er der fremlagt en tidsplan for forslaget. Ifølge denne skal Skole og Familie-forvaltningen fremlægge en overordnet beskrivelse af strukturforslaget samt kommisorie for det videre arbejde i foråret 2018. Herefter fremlægges forslaget for Børne- og Skoleudvalget i efteråret 2018, inden kommunalbestyrelsen taget stilling til modellen i vinteren 2018/19.

Endelig lægges der op til at implementere modellen i august 2019.

Ifølge forslaget er der ingen regler i lovgivningen, der kan spænde ben for forslaget. Men det kræver en ændring af styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Rudersdal Kommune at gennemføre forslaget, og hvis den skal ændres, skal der sættes en høringsproces i gang.

Baggrunden for strukturarbejdet

Da budgetaftalen for 2017 blev indgået, besluttede parterne bag aftalen at sætte gang i en proces, der havde som formål at se på den samlede struktur i Rudersdal kommune. De mange besparelser i budgetforliget i 2016 udløste en bekymring for, hvordan besparelserne ville påvirke arbejdsmiljø og personaleforhold. Derfor pegede HovedMED på muligheden for at inddrage strukturelle ændringer for at frigøre ressourcer.

Oplægget fra strukturarbejdet skulle foreligge som et oplæg til den nye kommunalbestyrelse i januar 2018, og analysen indeholder forslag til strukturelle ændringer, der kan nedsætte omkostningerne uden at reducere i standarder for service og kvalitet, lyder det i rapportens indledning.

Kommunalbestyrelsen er blevet præsenteret for oplægget, og det er nu op til de enkelte fagudvalg, om de vil arbejde videre med forslagene, og om der i så fald skal laves skal et beslutningsforslag.

Læs meget mere om de enkelte forslag via dette link: https://www.rudersdal.dk/files/agenda_documents/2018/10/51c160ec-2357-44c1-8f25-f5576ce467ff.pdf

Kilde: Dagsorden for Økonomiudvalget 6. dec. 2017, punkt 22

Publiceret 06 March 2018 11:45

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV