Court Møller svarer Niels Husum i sagen om Bakkevej

Court Møller (R), formand for Miljø- og Teknikudvalget, skriver: Kære Niels Husum Tak for din henvendelse af 9. april til hele kommunalbestyrelsen. Efter aftale med borgmester Jens Ive svarer jeg på hele kommunalbestyrelsens vegne. Indledningsvist vil jeg gerne sige, at jeg anerkender, at du gerne ser, at projektet laves om. Vi har udarbejdet trafikforanstaltningerne på Bakkevej for at borgerne i lokalområdet skal opleve mere tryghed, og så er det jo ærgerlig, at du ikke har samme opfattelse. Vi har gennemført projektet, idet der gennem årene har været mange borgerhenvendelser om trafiksikkerheden på Bakkevej. Ikke mindst har der været peget på, at der er blevet kørt for stærkt. Den mest optimale løsning er at lave cykelsti i eget tracé. Men det er der ikke mulighed for på Bakkevej. Da der kører busser på Bakkevej, er det i dag heller ikke en mulighed at etablere nye bump af hensyn til buschaufførernes arbejdsmiljø. Og derfor har Miljø- og Teknikudvalget og efterfølgende kommunalbestyrelsen i enighed godkendt projektet. Det er fortsat min og udvalgets opfattelse, at de gennemførte foranstaltninger er de bedst mulige til at skabe mere tryghed for de bløde trafikanter på Bakkevej. Med de gennemførte foranstaltninger er hastigheden blevet nedsat til 40 km/t, hvilket jeg vurderer som meget passende for en vej i bymæssig bebyggelse, hvor der ikke er mulighed for cykelsti, og hvor der er flere sideveje og mange ind og udkørsler til parceller. Jeg ved, at der også er borgere i lokalområdet, der er glade for projektet, så jeg har et klart indtryk af, at der er delte meninger om trafikforanstaltningernes virkning. Jeg og udvalget vil gerne se, hvordan trafikforanstaltningerne virker på trafikken og oplevelsen af trafiksikkerhed. Derfor vil der ikke for nuværende blive rejst en ny anlægssag. Vi vil bestemt følge trafikudviklingen i de kommende måneder, ligesom der vil blive udarbejdet en evaluering, når der er gået en passende tid efter projektets afslutning. Jeg har selv fremført, at Politiet ikke havde godkendt projektet i første omgang. Det er ikke rigtig at anvende begrebet “godkende” i denne forbindelse. Politiet skal nemlig efter Færdselslovens give “samtykke” og ikke “godkende” vejprojektet. Færdselslovens § 92: “Vejmyndigheden for en offentlig vej kan med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning. Kommunalbestyrelsen kan som vejmyndighed for en privat fællesvej omfattet af §§ 25-86 i lov om private fællesveje, jf. lovens § 3, med samtykke fra politiet træffe tilsvarende bestemmelser”. Endelig bør det nævnes, at de bemærkninger, som du skriver Politiet har fremført, alle er bemærkninger, som Politiet fremførte inden vi rettede og ændrede projektet. De nuværende trafikforanstaltninger har Politiet givet samtykke til. Jeg bør dog for god ordens skyld gøre opmærksom på, at der fortsat mangler at blive lavet hævet flade ved Lupinkrogen samt opmaling af nogle vejstriber ved chikanerne. Dette arbejde sættes i gang inden længe. Jeg vil gerne invitere dig til et møde, hvor vi kan drøfte sagen yderligere, idet jeg finder, at det er en mere hensigtsmæssige måde at tage den videre dialog. Du kan bl.a. i den forbindelse orientere mig nærmere om meningstilkendegivelsen fra 117 borgere. Den er jeg nemlig ikke bekendt med - og jeg har forstået, at Teknik- og Miljøforvaltningen heller ikke er bekendt med den. Så det kunne være en glimrende anledning til at høre nærmere om det.

Publiceret 02 May 2018 12:39

SENESTE TV