I forbindelse med de igangværende budgetforhandlinger fremlægger Alternativet her deres forslag. Arkivfoto

I forbindelse med de igangværende budgetforhandlinger fremlægger Alternativet her deres forslag. Arkivfoto

DEBAT: Alternativets forslag til Budget 2019-2022

Af Henrik Hjortdal, forperson i Alternativet Rudersdal

Alternativet foreslår en fire-årig budgetaftale med følgende indhold:

  Uændret skat i 2019 og 2020 og en stigning på 0,6 i 2021 og frem, svarende til tidligere skattenedsættelse og uændret udligningsordning.(udmøntning af budgetregulering samt dækning af merudgifter i perioden).

  Ved ændring i udligningen for 2021 og efterfølgende år genforhandles punktet og et flertal i KB kan uanset denne aftale nedsætte skatten svarende til den reducerede udligning, hvis det ønskes

  Skoler og dagtilbud friholdes for planlagte besparelser og kompenseres for arbejdstidsaftale mv (+40 i perioden)

  Strukturbesparelser fastholdes og udarbejdes som udgangspunkt i § 17, stk.4 udvalg.(+ 0,5 i 2019-20)

  En klimastrategi mhp. 40 % CO2-reduktion i 2030, herunder aktivt ejerskab i Norfors og kommunale elbiler (+10 mio i perioden)

  En biodiversitetsstrategi i 2019 med brug af et § 17, stk. 4 udvalg (+1,0 i 2019)

  Ikke nødvendige større anlæg bl.a. Dronninggårdskolen og evt. Piberødhus udskydes (-40 i perioden)

  Der etableres en borgerrådgiver, evt. i samarbejde med en nabokommune mhp. rekruttering af bedst mulig medarbejder (+ 2 i perioden)

  Prisregulering af kirkegårdstaksterne stoppes og der optages forhandling med provsten om en ændret opgavefordeling fra 2023 ifm. budgetsamrådet (+0,5 for fire år)

  Gl.Holtegårds fremtid analyseres af uvildig konsulent finansieret af fondens kommunale tilskudsbeløb (0)

  Det optages forhandlinger med tilbudsgiver, boligselskab samt Birkebo om etablering af et aktivitetshus samt klimarigtig opvarmning mm på Kajerødgrunden (+10 i 2020)

  Der afsættes forvaltningsressourcer til udarbejdelse af et forslag om kommunale borgerforslag på baggrund af hidtidige erfaringer fra andre kommuner. (+ 2,0 over fire år)

I alt merudgifter på 66 mio. i perioden og 40 mio. i besparelser. Forudsat mindst 100 mio.kr i merindtægt i 2021-22 vil være en reserve på 74 mio. i 2021-22 til senere disponering.

Publiceret 25 September 2018 09:12

SENESTE TV