Debat: Skarp kritik fra BSV2016 mod politikere og embedsmænd

Folkeoplysningsudvalget svarer på kritikken

Ole Sorang, næstformand, BSV2016, på vegne af bestyrelsen

DEBAT Bestyrelsen i fodboldklubben BSV2016 retter skarp kritik imod kommunens politikere og kulturområdet i administrationen.

Udgangspunktet for kritikken er manglende banekapacitet med kunststof og lys, som betyder, at klubberne skal presse træningstider sammen og ”konkurrere” om tider i det begrænsede tidsrum børn og unge, der skal passe skole, lektier og samvær med familien, har til rådighed.

Det er en udvikling, vi har set komme de seneste år, hvor også vinteraktiviteterne er rykket fra indendørs-haller til udendørs kunststofbaner – en udvikling vi glæder os over, idet det forlænger sæsonen og som i øvrigt understøtter kommunens mål om at udvikle ”Motion og Friluftsliv”.

Med begrænsede faciliteter bør man sikre:

- at anlæggene udbygges, så de hurtigst muligt opfylder borgernes efterspørgsel og behov

- at der tilrettelægges en proces for anlæggenes anvendelse, som sikrer transparens og en kvalificeret proces klubberne kan tilslutte sig og forsvare over for medlemmerne.

Er det ikke rimelige forventninger – for en fodboldklub, der repræsenterer næsten 900 børn og unge - at kommunens politikere og administration sikrer dette?

Desværre opfyldes disse forventninger ikke, og konsekvensen har været, at de tilkendegivelser og udsagn, klubbens ledelse har fået i forløbet ikke er opfyldt og at de planer, som administrationen har præsenteret for politikerne, ikke er i overensstemmelse med indholdet i de drøftelser administrationen og klubbens ledelse har haft.

Det er BSV´s oplevelse, at politikerne ikke er korrekt og fyldestgørende informeret om de faktuelle forhold (eks. kapacitet, antal medlemmer, alternative løsninger osv.), herunder bl.a. ikke om afgivne indsigelser – det er også BSV´s opfattelse, at politikkerne er misinformeret af administrationen ved flere lejligheder.

Uden fuld - og korrekt - information er det selvfølgelig ikke muligt at prioritere og træffe de rigtige og bedste beslutninger til borgernes bedste. Kritikken over for politikkerne går på manglende konsekvens, når de informeres om disse forhold.

Hvorfor accepterer man at skulle træffe beslutninger på et mangelfuldt grundlag, og hvorfor undlader man at prioritere i overensstemmelse med de beslutninger og rammer, man selv har formuleret - f.eks. at seniorer og veteraner skal træne efter kl. 20:00?

Det er trist, at klubberne ender i en situation, hvor man i medlemmernes interesse er tvunget til ensidigt at arbejde, for at egne mål opfyldes. Med politisk ansvarlighed og bedre prioritering ville det være muligt at tilrettelægge bedre og mere langsigtede løsninger.

Med dette udgangspunkt har BSV formuleret et åbent brev til borgmester Jens Ive og politikere i Rudersdal Kommune, som gengives her:

”ÅBENT BREV TIL BORGMESTER OG POLITIKERE I RUDERSDAL KOMMUNE”

Kære politiker i Rudersdal Kommune,

Vi driver i BSV en fodboldforening, hvor 100+ frivillige ugentligt er engageret i at skabe de bedst mulige rammer og aktiviteter for et sundt idrætsliv for nu tæt på 900 medlemmer. 75% af vores medlemmer er børn og unge mellem 4 og 18 år. Langt hovedparten (ca. 95%) af vores medlemmer (og deres forældre) er bosiddende i Rudersdal Kommune.

Vi forsøger hele tiden at imødekomme de ønsker om friluftsaktivitet, som vores medlemmer efterspørger med de faciliteter og den kapacitet (baneplads/tid), der er til rådighed, men det er meget, meget svært.

Igennem lang tid har vi forsøgt af dialogens vej at fremsætte forslag til en bedre kapacitetsudnyttelse, end tilfældet er i dag. En dialog vi har ført primært med Rudersdal Kommunes Administration indenfor Kultur og Fritid og Lokalefordelingsudvalget. Herudover har vi haft dialog med flere af jer politikere.

Rundforbi Stadion og anlæg har ikke kapacitet til at rumme de idrætsforeninger, der er i dag. Enten skal faciliteterne ud- og ombygges, eller der er foreninger, der må rykke deres aktiviteter til andre anlæg, hvor der er ledig kapacitet. Vi står dybt, dybt uforstående overfor de beslutninger, der er kommunikeret af Rudersdal Kommunes Kultur- og Fritid- Administration, og har i den forbindelse følgende spørgsmål til jer politikere i Rudersdal Kommune,

- Hvilke fordelingsprincipper danner baggrund for, at en forening med 200 medlemmer for-fordeles i forhold til en forening med 900 medlemmer? (Som eksempel kan nævnes, at 20 spillere fra SGD t.o.m. 14 år skal deles om en fuld 11 mands bane, samtidig med at 300 spillere fra BSV t.o.m. 11 år skal deles om tilsvarende banestørrelse).

- Hvordan kan I give større prioritet til en forening, hvor langt hovedparten af medlemmerne er bosiddende udenfor Rudersdals Kommune?

- Hvad er baggrunden for at give højere prioritet til voksne idrætsudøvere bosiddende udenfor Rudersdal Kommune – fremfor børn og unge (og forældre), bosiddende og skattebetalende i Rudersdal Kommune?

- Hvad er jeres bevæggrund for ikke at disponere og udnytte den i forvejen utilstrækkelige idrætskapacitet bedst muligt?

- Hvad er jeres planer for at vedligeholde og udvikle de nuværende utilstrækkelige og utidssvarende faciliteter i den østlige del af kommunen?

Ud over ovenstående spørgsmål vil vi gerne gøre det klart, at vi føler os dybt frusterede over den ekstremt dårlige behandling vi, som forening, har fået af Rudersdal Kommune Kultur og Fritid Administration, samt udvalg for Lokalefordeling.

Folkeoplysningsudvalget svarer:

Af Jens Darket, kommunalbestyrelsesmedlem (V), formand for Folkeoplysningsudvalget

Jeg læser det som, at der er to substantielle ønsker i læserbrevet, som Ole Sorang også selv nævner indledningsvis.

1. Et ønske om øget banekapacitet på kunstgræsbaner på eller omkring Rundforbi Idrætsanlæg

2. Et ønske om en god og fair proces og et godt regelsæt i forhold til fordeling af den til enhver tid tilgængelige banekapacitet

Ifht. punkt 1 så har kommunalbestyrelsen i det budget der lige er vedtaget for en uge siden ikke prioriteret at sætte midler af til udvidelse af kunstgræsbane kapaciteten noget sted i kommunen fordi, en samlet kommunalbestyrelse har vurderet, at der med de midler Rudersdal Kommune har til rådighed er mere presserende opgaver som skal prioriteres.

Ifht. punkt 2 har Kulturforvaltningen netop før fordeling af banekapacitet for indeværende sæson i samarbejde med alle klubber som benytter kunstgræsbanerne udarbejdet et nyt regelsæt, som alle har været enige om at afprøve i indeværende sæson. BSV af 2016 har efterfølgende klaget over den banefordeling som blev resultatet af den nye praksis. Denne klage har Folkeoplysningsudvalget behandlet på sit møde i går og konkluderet følgende - som i dag også er sendt til BSV af 2016:

"Folkeoplysningsudvalget behandlede den 23. oktober 2018 klage fra BSV af 2016 over banefordeling på kunstgræsbanen på Rundforbi Idrætsanlæg og kunne konstatere,

- at gældende regler og kriterier er fulgt,

- at BSV af 2016 ikke er anderledes stillet end øvrige fodboldklubber,

- at de tider, BSV af 2016 i indeværende sæson har fået tildelt, er sammenlignelige med de tider, man er blevet tildelt tidligere år, og

- at Kulturforvaltningen i samarbejde med de øvrige brugere af anlægget har forsøgt at imødekomme ønskerne fra BSV af 2016 i videst muligt omfang.

Folkeoplysningsudvalget har forståelse for, at der med et nyt regelsæt er behov for en evaluering inden fordelingen for næste sæson, hvilket udvalget vil tage initiativ til."Der er næppe nogen i kommunalbestyrelsen som ikke gerne ville kunne imødekomme BSV af 2016’s ønsker om flere kunstgræsbaner såvel som ønsker fra de mange andre foreninger som efterspørger flere indendørshaller til badminton, tennis, håndbold, svømning, volleyball mm. Der er bare ikke midler og muligheder for at imødekomme alle de mange ønsker.

Og om Folkeoplysningsudvalget, som har ansvar for fordeling af brugsret til de faciliteter kommunen har til rådighed, kan det oplyses at det består af 3 kommunalpolitikere og 11 brugerrepræsentanter.

Publiceret 25 October 2018 14:37

SENESTE TV