Som det ser ud nu, skal kommunalbestyrelsen finde 350 mio. kr. for at få det kommende budget i Rudersdal Kommune i balance. Arkivfoto

Som det ser ud nu, skal kommunalbestyrelsen finde 350 mio. kr. for at få det kommende budget i Rudersdal Kommune i balance. Arkivfoto

Hårde budgetforhandlinger venter forude:

Rudersdal mangler 350 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen tager snart fat på budgetforhandlingerne, og der skal findes 350 mio. kr. ekstra i de kommende år

Af
Anne Dahl Kristensen

“Budgetoversigten viser, at der er alvorlige udfordringer for kommunens økonomi. Ved udgangen af 2022 udgør den likvide beholdning -249 mio. kr. Dermed er der en manko på næsten 350 mio. kr. i forhold til kommunalbestyrelsens målsætning om en kassebeholdning på 100 mio. kr. ved budgetperiodens udgang.”

Sådan lyder det i dagsordenen for sidste uges møde i Økonomiudvalget, hvor medlemmerne fik fremlagt status på den budgetmæssige situation i Rudersdal Kommune. Og hvis resultatet ender, som det ser ud nu, venter der en hård opgave for de 23 medlemmer af kommunalbestyrelsen, når de inden længe tager fat på de årlige budgetforhandlinger. I så fald skal de nemlig finde 350 mio. kr. ekstra i budgettet.

Uddannelse flytter 150 mio. kr.

Ifølge oplægget til politikerne er det særligt to faktorer, der er med til at påvirke den kommunale økonomi i negativ retning. På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til, at kommunen får lige så mange midler i kassen via skatter, som man ellers havde forventet. Og som før omtalt er sammenbruddet i forhandlingerne om udligningsreformen også med til at trække økonomien i negativ retning.

“Som følge af sammenbruddet i udligningsforhandlingerne bliver udligningen ikke korrigeret for de nye og meget usikre opgørelser af indvandrernes medbragte uddannelse. Den ny opgørelse forværrer kommunens økonomi med ca. 150 mio. kr. i 2019-2022,” fremgår det af dagsordenen.

Borgmester Jens Ive (V) rejste i forbindelse med sammenbruddet i forhandlingerne kritik af netop dette punkt. Han mener nemlig, at det datamateriale, som ligger til grund for opgørelsen over indvandrernes uddannelse, er direkte useriøst og uanvendeligt. Og af samme årsag skrev han dengang til Rigsstatistikeren hos Danmarks Statistik.

“Det handler i grove træk om, at man i en spørgeskemaundersøgelse, som i øvrigt kun en tredjedel har besvaret, beder herboende udlændinge om at angive deres selvopfattede uddannelsesniveau. Det betyder, at eksempelvis en syrisk flygtning, der er uddannet rejseleder i Syrien, indgår i statistikken som universitetsuddannet og vægter på samme niveau som en, der har gået på Københavns Universitet,” sagde Jens Ive i april til Rudersdal Avis.

Skat eller besparelser

Borgmesteren mangler dog fortsat en reaktion fra Rigsstatistikeren i denne sag. Fastholder man den nuværende form, har det altså betydelige økonomiske konsekvenser for kommunen. Og hvis kommunalbestyrelsen skal finde frem til de 350 mio. kr., er der ifølge dagsordenen to måder at gøre det på. Pengene kan findes enten via en skattestigning eller ved at lave nye besparelser eller effektiviseringer.

“Hvis de ca. 350 mio. kr. alene ønskes fremskaffet gennem en indkomstskattestigning, vil det svare til en forhøjelse af udskrivningsprocenten på 0,8 procentpoint fra 22,5 til 23,3 procent. Såfremt en skattestigning medfører en individuel sanktion, vil der være behov for yderligere forhøjelse af skatteindtægterne. Med boligskatteaftalen blev det besluttet, at grundskylden ikke må forhøjes, og dette håndtag er således ikke anvendeligt,” fremgår det af dagsordenen for mødet i Økonomiudvalget.

I budgetgrundlaget for 2019-2022 fremgår det, at hvis man medregner sanktionerne vil det kræve en skatteforhøjelse på 1,2 procentpoint at hente de manglende midler.

Hvis man alternativt finder pengene gennem besparelser vil det svare til 87,5 mio. kr. om året i hver af de fire år i budgetperioden.

Sparekatalog i spil

Som det før har været omtalt i Rudersdal Avis har det såkaldte HovedMED-udvalg i Rudersdal sidste år udarbejdet et oplæg til strukturelle ændringer og effektiviseringer i Rudersdal. Og bliver ovenstående scenarie virkelighed kommer disse forslag nu for alvor i spil.

“Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes intensivt med at gennemføre strukturelle ændringer og effektiviseringer. Med udgangspunkt i HovedMEDs oplæg til strukturelle ændringer er det den umiddelbare vurdering, at der kan opnås en udgiftsreduktion på 50 mio, kr. ved fuld indfasning,” fremgår det af dagsordenen for sidste uges møde i Økonomiudvalget.

Ligeledes vurderer forvaltningen, at kommunen kan hente mellem 30-40 mio. kr. ved at sælge en del af de kommunale ejendomme. Men for begge områder gælder det, at det er spareforslag, der tager tid at gennemgøre. Og derfor kan skattestigninger fortsat blive aktuelle.

“På grund af kommunens aktuelle likviditetsudfordringer, kan det blive nødvendigt at gennemføre en skattestigning i 2019, som derefter kan aftrappes i takt med, at effektiviseringsforslagenes gevinster indtræder,” står der i dagsordenen.

Samtidig skal det dog nævnes, at den nuværende budgetoversigt er forbundet med “ekstraordinære usikkerhedsmomenter”, og derfor er arbejdet med budgetforhandlingerne også sat på stand-by i øjeblikket. Der er indkaldt til et ekstraordninært budgetmøde i slutningen af juni, ligesom Økonomiudvalget vil behandle sagen på deres normalt planlagte møde i juni. Blandt andet afventer man resultatet af økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, der normalt indgås i begyndelsen af juni. Den kan nemlig ændre afgørende på budgetgrundlaget.

Publiceret 15 May 2018 11:00

SENESTE TV