DEBAT:

Rudersdal kommune er ikke en foregangskommune på genanvendelsesområdet

Af
Af Søren Klebak og Michael Macdonald Arnskov medlemmer af bestyrelsen for Alternativet i Rudersdal

Rudersdal Kommune har en vision om en grøn og klimavenlig energiforsyning. Omstillingen skal ifølge kommunens klima- og energipolitik ske i takt med, at det er samfundsøkonomisk fornuftigt. Det argument kan bremse mange initiativer.

Alternativet mener, at Rudersdal Kommunen ikke er en foregangskommune på klima- og energiområdet. I dag genanvendes cirka 20 procent af borgernes husholdningsaffald. Stort set resten afbrændes, og CO2 udledes. Kommunen er forpligtiget til 50 procent genanvendelse i 2022 som følge af nationale retningslinjer.

Som en af de sidste kommuner indfører Rudersdal affaldssortering, som efter seneste nyt så småt kommer i gang i slutningen af 2019, men først rigtig udfoldes det følgende år. Sorteringsfraktionerne bliver glas, papir, metal og blandet plast. Papsortering bliver en frivillig ordning.

Det store problem med kommunens strategi er, at bioaffald ikke indgår i ordningen, selv om kommunen har haft lang tid til at forberede sig. Kommunen ved, at 50 procents genanvendelse ikke kan opnås uden genanvendelse af bioaffald.

I dag er det ikke et krav, at kommunen har sortering af bioaffald, og derfor kan Rudersdal nøle i modsætning til 31 andre kommuner i landet, der allerede har valgt at sortere. Vi savner fra Alternativet en mere aktiv politik fra kommunen på området.

Genanvendelse af bioaffald er meget vigtig for klima og miljø. Der kan fremstilles biogas til erstatning for fossile brændstoffer og restslammet kan anvendes til gødning og recirkulation af vigtige stoffer som kvælstof, fosfor og kalium.

Men Rudersdal tøven på området er en stakket frist. EU har fremlagt nye mål for genanvendelse, som Danmark skal følge op på med en ny national affaldsplan. Sortering af bioaffald forventes at blive et krav til alle kommuner.

Alternativet er overbevist om, at borgerne er villige til at sortere affald i alle relevante fraktioner til gavn for klima og miljø. Så hvorfor ikke tage bioaffald med nu? Der findes modtagere af bioaffald på Sjælland, men uvist af hvilken grund kan/vil Rudersdal ikke benytte sig af det. Det ligger ligeledes hen i det uvisse, hvilke planer kommunen har på sigt. Kunne man forestille sig, at Rudersdal lagde sig i spidsen for etablering af et biogasanlæg i Nordsjælland?

Rudersdal kommune vil i samarbejde med Hørsholm og Allerød – og muligvis Fredensborg – sende affaldsindsamlingen i udbud. I kriterierne for valg af operatør vægtes økonomi med 60 procent og miljø med 13 procent. Det får som konsekvens, at kørslen og komprimeringen af affaldet vil foregå ved brug af dieselbiler. Det er billigt, men ikke bæredygtigt. Der kunne være stillet krav om f.eks. gasdrevne motorer, men der er ingen gastankstation i nærheden, siger kommunen. Kunne det tænkes, at Rudersdal lagde sig i spidsen for etablering af en gastankstation i det sydlige område af Nordsjælland?

Publiceret 14 June 2018 10:00

SENESTE TV