Rudersdal Kommune skal i løbet af de næste fire år finde 225 mio. kr. til kommunekassen. Modelfoto: Mostphotos

Rudersdal Kommune skal i løbet af de næste fire år finde 225 mio. kr. til kommunekassen. Modelfoto: Mostphotos

Politikerne: Her er den største udfordring i Budget 2019

Årets budgetforhandlinger blev skudt i gang i sidste uge. Politikerne skal finde frem til 225 mio. kr. i den fire-årige budgetperiode. Vi har spurgt partierne, hvad de ser som den største udfordring i budgettet, og hvordan de foreslår at løse opgaven

Af
Anne Dahl Kristensen

Court Møller, Radikale Venstre:

Court Møller (R)

Court Møller (R)

"Udfordringen er helt klart, at vi mangler 225 mio. kr. i budgettet over d enæste fire år. Og at vi kommer til at lave strukturændringer, som pårvirker borgernes service."

"For os at se må løsningen være strukturændringer. Men vi vil også sige, at vi skal forsøge at tilgodese skoleområdet i videst muligt omfang, for vi har fået skåret for meget ned på kronebeløbet per elev. Vi kommer formentlig til at lave strukturændringer på skoleområder, men vi skal gøre det på en måde, så vi sikrer, at der penge til at lave god undervisning for. Og så kommer vi til at hæve skatten og lave visse effektiviseringer. Men sidstenævnte er den mindste del af det, det bliver skattestigninger og strukturændringer, der skal bidrage med størstedelen af midlerne."

Axel Bredsdorff, Lokallisten

Axel Bredsdorff, (L)

Axel Bredsdorff, (L)

"Den største udfordring er at få taget hul på de større strukturændringer, som forudsættes gennemført i årene 2020 og frem. Vi støtter, at der denne gang er lagt op til, at vi skal finde løsninger på nye måder, og at vi ikke skal gentage hovedløse procentbesparelser alle steder. Men i vores optik gælder det om både at finde nye måder at gøre tingene på OG at finde flere penge til de områder, som vi har været alt for hårde ved de seneste år: skoler og dagtilbud."

"I 2019 er udforingerne små, men fremadrettet skal vi have besluttet nogle beslutningsprocesser, hvor borgerne, brugerne og de ansatte får maksimal indflydelse på og ejerskab til de strukturelle forandringer vi skal i gang med. Det lykkedes –mere eller mindre elegant – i forhold til planlægningen af daginstitutionsområdet i Holte, og er lykkedes på glimrende vis i forhold til de forandringer vi øjeblikket gennemfører i hele socialforvaltningen, så vi kan godt. Men det fordrer at forslagene kommer 'nedefra' og ikke som færdige ideer 'oppefra'."

Elisabeth Ildal, Liberal Alliance:

Elisabeth Ildal (LA)

Elisabeth Ildal (LA)

"Udfordringen er, at vi skal finde de 225. mio. kr. Men vi er i Liberal Alliance optimister af natur, og vi ser altid muligheder før problemer. Vi tror på, at kommunens borgere kan selv. At kommunen skal understøtte det frie liv - og ikke begrænse det."

"Vi stemmer selvfølgelig for det fremlagte budgetforslag, men vi mener, at skatten er for høj. En skatteforhøjelse vil derfor også fremover være uspiselig for Liberal Alliance. Vi skal have fortsat fokus på vores prioriteringer, når pengene er knappe. De kommunale kerneopgaver må gå forrest. Som altid kommer uddannelse, pasning og pleje først. Vi skal understøtte det lokale erhvervsliv, både handel, detail og administrative og udviklingsbaserede ydelser. Kommunen skal ikke drive, men samarbejde og understøtte udviklingen. Vi skal have mere fokus på kommunens borgere, som i mange år har passet, plejet og betalt de kommunale udgifter. Vi skal være et attraktivt tilbud for de unge tilflyttere. Og vi skal på alle fornuftige måder understøtte en bæredygtig udvikling og det grønne."

Erik Mollerup, Venstre:

Erik Mollerup (V)

Erik Mollerup (V)

"Den størte udfordring er, at vi skal findes løsninger for 225 mio. kr. i budgetperioden for at få balance, og forstå hvorfor staten og regionerne kommer med ekstra regninger i et sådan omfang, som tilfældet er. Det går ud over vores muligheder for at investere."

"Løsningen skal findes ved at se på langsigtede, strukturelle ændringer. Formålet må være at reducere døde omkostninger til ting som mursten og organisation. Rammer skal bruges på en ny måde, så vi derved kan holde fast i indholdet - den gode kvalitet i vores kerneydelser til børnene, i skolerne og i ældreplejen. Og så må vi se på, om der er ting vi ikke skal engagere os i fremover. Borgerne skal samtidig være opmærksom på, at hver gang kommunen involveres, koster det på fællesskabets bord. Jeg tænker ikke her på kerneydelserne, men eksempelvis på kulturområdet. Samtidig må vi engagere borgerne til i højere grad selv at tage et aktivt medansvar, det kan eksempelvis være indenfor klima og miljø."

Jacob Jensen, Enhedslisten:

Jacob Jensen (EL)

Jacob Jensen (EL)

"Udfordringen er den kritiske likviditetskrise og den kraftige nedskæring af velfærdsbudgettet, som det forårsager. En nedskæring på børne- og skoleområdet på 43,5 mio.kr. – 4% af budgettet – er aldeles uacceptabelt. Det er det også, bevillingerne til hjemmehjælp ikke følger med stigningen af ældre. Beslutningerne herom tages lokalt af Rudersdals kommunalbestyrelse."

"Rudersdal er i økonomisk krise. Likviditeten er nu den 3. laveste blandt Danmarks 98 kommuner og er i frit fald. Der var ikke et overskud i 2017, men et underskud på 116 mio.kr. Det skyldes, at partierne bag budgetterne besluttet Danmarks laveste kommuneskat. Denne udfordring skulle have været løst for længe siden ved en skatteforhøjelse. Det foreslår Enhedslisten også i dag."

Kenneth Birkholm, Det Konservative Folkeparti:

Kenneth Birkholm (K)

Kenneth Birkholm (K)

"Nød lærer som bekendt nøgen kvinde at spinde. Nød lærer også fattig kommune at effektivisere og strukturere. Og det er lige præcis den øvelse vi – igen vil nogle påstå – står over for. Det er udfordringen."

"Løsningen må være at effektivisere og omstrukturere. Men det bør være med det rette sigte for øje; bedre kvalitet for de samme penge eller samme kvalitet for færre penge. Det er også helt vitalt, at processen inddrager medarbejdere og ”kunder” (forældre, pårørende etc.). Her kan vi med fordel se på den proces, der er i gang på Ældreområdet og Socialområdet. Det kan lade sig gøre at gennemføre en proces hvor borgere og medarbejdere inddrages, hvor borgeren sættes i centrum og hvor medarbejderne sættes fri. Men effektiviseringer og omstruktureringer gør det ikke alene. Vores største udgiftspost i budgettet er udligning. En skattestigning vil hæve denne udgiftspost og sende endnu flere penge direkte ud af kommunen, og vi vil derfor være sikre på, at alle andre muligheder er udtømt, førend vi lægger stemmer til en skattestigning.Vi vil derfor gå til budgetforhandlingerne med forslag til eksempelvis aktiviteter, vi bør overlade til andre (eller stoppe), områder hvor vi kan spar, anlægsprojekter vi bør genoverveje og nye indtægter."

Kristine Thrane, Socialdemokratiet:

Kristine Thrane (S)

Kristine Thrane (S)

"Den største udfordring er helt sikkert økonomien. Der er desværre underskud igen på grund af flere udefra kommende faktorer. Det betyder, at vi ikke kan lave nye gode tiltag, som vi ellers gerne ville, så som nye klimatiltag, flere cykelstier, flere pædagoger, renovering af idrætsfaciliteter samt opførelse af nye faciliteter og så videre."

"Eftersom vi allerede har sparet og effektiviseret igennem rigtig mange år, er det svært at hente så mange penge ad den vej. Samtidig er det meget vigtigt for os, at vi undlader at skære i serviceniveauet, især på børne- og skoleområdet, hvor der allerede er skåret for meget! Derfor mener Socialdemokratiet ikke, at vi kommer uden om en skattestigning i den kommende budgetperiode. De første to år må vi desværre ikke gøre det, efter aftale med regeringen, men i det tredje år af budgetperioden vil det igen være muligt, og vi er klar. Derudover bliver der tale om en del strukturændringer, hvor vi prøver at gøre tingene smartere ved hjælp af input fra alle medarbejderne i kommunen."

Publiceret 07 September 2018 11:30