Ny struktur på social- og ældreområdet: Syv bo- og plejehjem "sættes fri"

Rudersdal Kommune er i gang med at reorganisere hele ældre- og socialområdet. Det betyder færre ledelseslag og større frihed på eksempelvis det enkelte plejehjem

Af
Anne Dahl Kristensen

Der bliver flere ældre, og de ældre borgere lever samtidig længere end hidtil, ligesom der er en større gruppe ældre borgere, der lever med kroniske sygdomme. Det er en udvikling, der koster penge, og derfor har de berørte forvaltninger i Rudersdal Kommune haft fokus på, hvordan man kan udvikle en så effektiv og ressourcebesparende velfærdsservice som muligt. Det fremgår af det oplæg til Økonomiudvalget, som medlemmerne blev præsenteret for ved deres seneste møde i august.

Her skulle medlemmerne nemlig tage stilling til det forslag, der er blevet udarbejdet på baggrund af ovenstående udfordring.

Resultatet er en ny organisering af hele Ældre- og Socialområdet. Der er tale om den største og mest omfangsrige omstrukturering i Rudersdal Kommunes 11-årige historie, og ændringerne kommer til at berøre cirka 16.000 borgere og 1.700 ansatte i kommunen.

Plejehjemmene sættes fri

Men hvad indebærer ændringerne så?

Det spørgsmål er foreløbig svært at besvare i detaljer. For arbejdet med at skabe selve indholdet i den nye model for Ældre- og Socialområdet er først lige begyndt. Hvad der dog allerede nu ligger fast er, at de to områder samles i ét nyt område. Det har fået den foreløbige titel: 'Området for senior, social og sundhed'.

Herefter er det planen, at der skal sættes gang i et to-årigt forsøg, hvor syv udvalgte bo- og plejecentre skal 'sættes fri'. Kort fortalt handler det om at få afbureaukratiseret området, så den enkelte plejehjemsleder fremover refererer direkte til direktionen i kommunen.

"Målet er at se, om en øget beslutnings- og handlekraft lokalt giver bedre muligheder for fleksibelt og hurtigt at udvikle samarbejdet med - og tilbud til - borgeren," fremgår det af dagsordenen for mødet i Økonomiudvalget.

Kort sagt skal lederne ude på de lokale plejehjem have mulighed for at skabe de løsninger, som passer bedst i deres situation, fortæller formanden for Rudersdal Kommunes Social- og Sundhedsudvalg.

"Mange medarbejdere i det offentlige bruger uhensigtsmæssigt meget af deres tid på at registrere og lave administration. Det her forslag, det handler om at sætte medarbejderne fri, at sætte borgeren i centrum og give mere rammemæssig plads. Der skal skabes rum til, at personalet kan finde ud af, hvilke løsninger, der giver mest mening på deres arbejdsplads," forklarer, Kenneth Birkholm (K),

Sammenhængende forløb

Dermed får de syv pågældende ledere det fulde driftsansvar for hvert enkelt center. Forsøget skal evalueres i efteråret 2020.

Med én fælles myndighed er det samtidig tanken, at man kan skabe et mere sammenhængende forløb for den enkelte borger, som herefter kun behøver at henvende sig ét sted i kommunen.

Samtidig er det målet og forventningen, at den nye struktur kan frigøre ressourcer og give bedre mulighed for at inddrage borgere. Kort sagt skal den nye organisering skabe effektiviserede arbejdsgange, udvikle de borgernære indsatser og have fokus på en stærk faglig og økonomisk styring.

Hvad det betyder for den enkelte borger, er for tidligt at sætte ord på endnu. Ifølge formanden for Social- og Sundhedsudvalget ganske enkelt fordi, det ikke vides endnu.

"Det handler om, at vi skal gøre de rigtige ting og tage udgangspunkt i borgernes behov. Og nu skal vi i gang med at se på, hvad der er de rigtige løsninger. Men der har ikke været - og der er stadig ikke et bestemt økonomisk mål, vi skal opnå. Vi kommer formentlig helt givet til at bruge færre penge som konsekvens af en stor omstrukturering, men det er en behagelig sidegevinst og ikke et mål i sig selv," siger Kenneth Birkholm (K).

Sikkert er det dog, at omstruktureringen har konsekvenser for personalet. Først og fremmest skæres der et ledelseslag bort.

Forandring for personalet

"Det kan allerede på nuværende tidspunkt konstateres, at der vil blive frigjort et antal lederstillinger," fremgår det af dagsordenen.

Der er iværksat en fast procedure for, hvordan medarbejderne bliver placeret, og generelt gælder det, at medarbejderen tilbydes job et andet sted i det tilfælde, at vedkommendes nuværende jobsituation ændrer sig.

Set i det lys berøres spørgsmålet om hele økonomien også. Men svaret må vente.

"Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give et præcist bud på de økonomiske konsekvenser af strukturforslaget, da processen med at skabe den interne organisation i det kommende område først begyndes med Økonomiudvalgets godkendelse af en mulig ny struktur. Dertil skal arbejdsopgaver på tværs af de nuværende to områder identificeres, medarbejdere fordeles herefter og fremtidige behov i en ny struktur tydeliggøres," fremgår det af dagsordenen.

Først i slutningen af året vil der blive fremlagt en detaljeret organisationsplan, hvori de afledte økonomiske konsekvenser også vil blive fremlagt. Den nye struktur skal være klar til at blive iværksat per 1. januar 2019.

Publiceret 21 September 2018 11:30