Det er denne grund, det drejer sig om, og altså her, hvor der skal etableres en sti til stranden. Foto: Rudersdal Kommune/dagsorden for mødet i Miljø- og Teknikudvalget 15. august.

Det er denne grund, det drejer sig om, og altså her, hvor der skal etableres en sti til stranden. Foto: Rudersdal Kommune/dagsorden for mødet i Miljø- og Teknikudvalget 15. august.

Borgere får "skjult" adgang til stranden i Skodsborg

Miljø- og Teknikudvalget har godkendt, at der laves en sti til stranden på kommunens grund på Skodsborg Strandvej. Men adgangen må ikke være alt for synlig

Af
Anne Dahl Kristensen

"Det er ikke ønskeligt, at adgangen benyttes af andre end lokale borgere i området, da der ikke er andre offentlige parkeringsmuligheder end langs Skodsborg Strandvej. Dette vil være til gene for både beboere og trafikanter."

Sådan lyder det i indstillingen til medlemmerne af Miljø- og Teknikudvalget, som i august behandlede sagen om at etablere en sti til stranden ved Skodsborg Strandvej 100. Rudersdal Kommune ejer denne grund, og ifølge dagsordenen har lokale borgere i området henvendt sig til kommunen for at få lavet en sti og trappe, så der skabes en offentlig adgang til vandet på den én kilometer lange strandvejs-strækning, hvor der ellers ikke er fri passage til Øresund.

Dette ønske vil man gerne imødekomme hos Rudersdal Kommune, og man fremhæver i indstillingen til politikerne, at stien "primært er tiltænkt borgere i nærområdet uden egen strandadgang". Men som det fremgår af citatet øverst i artiklen, ønsker man ikke at skilte alt for meget med den nye adgang.

Naboerne klager

Tidligere har en af naboerne på området klaget til kommunen, da man i første omgang begyndte at klippe i den vildtvoksende beplatning på området.

"Da lokalplan 235 blev til, havde jeg møde med borgmester Jens Ive samt repræsentanter fra direktionen om dette areal. Baggrunden var, at praktisk talt alle beboere på denne strækning af Skodsborg Strandvej var imod en offentlig sti til stranden på dette sted, bl.a. af hensyn til gener som følge af trafik, manglende parkering, toiletter mv. Der var indsamlet underskrifter fra praktisk talt alle. På denne baggrund blev det indført i lokalplanen, at en eventuel sti skal være for lokalområdets bebeore," fremgår det af klagen.

Beboeren undrer sig over, at han ikke er blevet informeret, da kommunen gik i gang med at skære i bevoksningen.

Købstilbud afvist

Med til historien hører også, at en gruppe borgere på Skodsborg Strandvej flere gange har tilbudt at købe den pågældende grund af kommunen, fordi de netop gerne vil skabe adgang til stranden. Det tilbud har Rudersdal Kommune afslået.

"Formålet med, at Rudersdal Kommune valgte at beholde matr. nr. 3cb i forbindelse med salget er et ønske om at skabe adgang for borgerne ned til Øresund. (...) Men hvis jeres formål med at købe var at få adgang til vandet, så håber jeg, at I vil se frem til, at der bliver skabt adgang på dette sted," fremgår det af Rudersdal Kommunes svar til de interesserede købere.

Resultatet er nu, at Miljø- og Teknikudvalget altså har godkendt, at der laves en såkaldt trampesti på grunden. Og i dagsordenen for mødet lyder anbefalingen til politikerne:

"Forvaltningen anbefaler derfor, at der etableres en hæk-lignende beplantning, der indsnævrer adgangen for dermed at signalere, at der kun er adgang for lokale borgere i området."

Udelukkelse ikke tilladt

Men kan man på denne måde sortere i, hvem der må benytte sig af stien? Ifølge Miljøstyrelsen er svaret nej.

"Jeg kender ikke de konkrete forhold på stedet. Men generelt er en sti eller en vej i det åbne land åben for færdsel til fods for alle borgere. Det er ikke muligt at forbeholde en sti for en bestemt gruppe borgere og dermed udelukke alle andre," skriver Astrid Laursen, AC-fuldmægtig hos Miljøstyrelsen i en mail til Rudersdal Avis og henviser til lovgrundlaget i form af §26 i Naturbeskyttelsesloven. Den siger:

"Adgangen til færdsel ad veje og stier i det åbne land kan, for så vidt angår færdsel til fods eller på cykel, af ejeren ved skiltning efter bestemmelserne i mark- og vejfredslovens § 17 kun helt eller delvis forbydes, hvis færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv. Adgang sker på eget ansvar."

En naturlig trampesti

I praksis kan det ikke kontrolleres, om det er lokale borgere, der benytter sig af stien. Det medgiver formanden for Miljø- og Teknikudvalget.

"En offentlig adgang er en offentlig adgang, og der kommer ikke skilte op eller lignende dernede. Men med til historien hører også det faktum, at der allerede i dag er fri adgang til vandet på denne grund, men hækken har været helt vokset til. Den sti, der nu laves er hverken brolagt med fliser eller lignende. Det er en naturlig trampesti," fortæller Court Møller (R) og tilføjer:

"Det er ikke et sted, der er egnet til at bade fra, men det er kun ret og rimeligt, at man har muligheden for at komme ned til vandet, hvis man er ude at gå en tur."

Konkret indebærer beslutningen, at der skal laves en såkaldt trampet sti med trin af træstammer på grunden. Det er nødvendigt med en trappe, da der er et brat fald ned mod Øresundskysten på grunden. Samlet vurderer man projektet til at koste cirka 25.000 kr.

Publiceret 11 October 2018 11:30