Der skal laves en helt ny skolestruktur i Rudersdal Kommune. I en forbindelse kan skolelukninger komme på tale. Modelfoto: Mostphotos

Der skal laves en helt ny skolestruktur i Rudersdal Kommune. I en forbindelse kan skolelukninger komme på tale. Modelfoto: Mostphotos

Ny skolestruktur på vej: Skolelukninger kan blive en realitet

Et nyt udvalg får nu til opgave at udarbejde en helt ny model for den samlede skolestruktur i kommunen

Af
Anne Dahl Kristensen

Færre elever har igennem de seneste år sat sig i stolen i Rudersdals folkeskoler, og det faldende elevtal udfordrer skolernes økonomi. Ifølge formanden for Børne- og Skoleudvalget er overkapaciteten på de lokale skoler så stor, at der reelt er plads til 1.500 flere elever, end der på nuværende tidspunkt er indskrevet i skolerne.

På den baggrund besluttede kommunalbestyrelsen i onsdags at oprette et nyt udvalg, som får til opgave at lave en ny model for den samlede skolestruktur i Rudersdal Kommune.

"Vi er i den situation, at vi på den ene side har ret høje ambitioner for vores skoler. Vi ønsker, at vores børn og unge skal lære mere, og vi ønsker robuste skoler. På den anden side falder elevtallet. Det presser både økonomien og mulighederne for at sikre et højt fagligt niveau. Derfor er vi udfordret på vores ambitioner. Det ser måske ikke så alvorligt ud nu og her. Men hvis vi ikke får sikret en mere robust skolestruktur, vil vi blive alvorligt udfordret indenfor få år," siger Daniel E. Hansen (V), formand for Børne- og Skoleudvalget.

Og af dagsordenen for onsdagens møde i kommunalbestyrelsen fremgår det:

"Skolerne skal have en struktur og en størrelse, hvor de har en robust klassedannelse igennem hele skoletiden. Modellerne skal medvirke til en realisering af Rudersdal Kommunes ambitiøse mål i Børne- og Ungepolitikken."

Den gode skole

Det første møde i udvalget fandt sted mandag 29. oktober, og igennem de kommende måneder skal udvalget dis-kutere, hvad en god skole i Rudersdal Kommune er. Drøftelserne skal ske med afsæt i den tilgængelige forskning og evidens.

I det kommissorium, som danner grundlag for det nye udvalg, fremgår det, at arbejdet med 'den gode skole' skal sikre følgende punkter:

  Et stort læringsudbytte for alle børn

  Styrket udskoling

  Sammenhæng i den hele skoledag

  Overgang og sammenhæng fra dagtilbud til skole

  Retten til fællesskab og den inkluderende skole

For at disse forventninger kan opfyldes, bliver det udvalgets opgave at afgøre, hvilke rammevilkår der skal sikres. Det kan blandt andet dreje sig om antallet af spor på hver årgang, differentierede tilbud til eleverne og høj elevtrivsel.

"Vi tager nu fat på en åben proces, og reelt er der ingen der i dag kan sige noget om resultatet. Vi kan konstatere, at vi har en udfordring, som vi skal finde en løsning på, og at det rigtige og ansvarlige er at starte en debat nu med henblik på en beslutning inden sommerferien næste år," siger Daniel E. Hansen.

Færre læringsrige kvadratmeter

Det nye udvalg kommer til at bestå af Børne- og Skoleudvalget i Rudersdal Kommune, Skoleforum, to fællestillidsrepræsentanter fra BUPL og DL, en repræsentant fra Skolelederforeningen og to skoleledere samt tre elevrepræsentanter.

Medlemmerne mødes en gang om måneden frem til marts 2019, hvor udvalget skal have gjort deres arbejde færdigt, så de udarbejdede modeller til en ny skolestruktur kan nå at sendes i høring og blive politisk behandlet. Planen er nemlig, at den nye model skal implementeres fra skoleåret 2020/2021.

En af de præmisser, som udvalgets medlemmer skal arbejde under er, at den eller de modeller for ny skolestruktur skal understøtte den beslutning, som der er vedtaget i Økonomiudvalget. Nemlig, at den kommunale bygningsmasse skal reduceres med 10 procent. Det betyder ikke nødvendigvis, at der skal ske en reduktion i antallet af fysiske bygninger på skolerne, men at der eksempelvis bliver frigjort arealer på skolerne, som kan bruges til andre formål - for eksempel daginstitutioner, som det allerede er set i flere tilfælde.

Skolelukninger i spil

I det fremlagte kommissorie nævnes også andre løsningsforslag. Det gælder blandt andet:

  Lukning af skoler

  Sammenlægning af skoler

  Færre udskolinger

  Bedre udnyttelse af kapaciteten på de eksisterende skoler

  Kombination af disse løsninger

Fremover er det altså ikke sikkert, at Rudersdal fortsat skal have 12 folkeskoler.

"Jeg vil ikke forsøge at forudsige, hvordan sagen ender. Vi er nødt til at gå til opgaven med et åbent sind. Skolelukninger er en af mulighederne, og det kan ikke udelukkes, at det kommer på tale. Men omvendt kan vi måske også løse opgaven ved en sammenlægning af skoler, færre udskolinger eller noget helt tredje. Det er nu op til det nye udvalg at kvalificere debatten og komme med forslag til, hvordan vi kan sikre en styrket skolestruktur," siger Daniel E. Hansen.

Det nye udvalg er et såkaldt §17, stk. 4 udvalg, der er et midlertidigt udvalg, som en kommunalbestyrelse kan nedsætte til at udføre særlige opgaver. Og det er første gang, at Rudersdal Kommune vælger denne form, hvor parter udefra inviteres med ind som medlemmer af udvalget.

Ligeledes nævnes det, at udvalget forventes at afholde møder med borgere, forældre, elever m.v., så der sikres en grundig, inddragende og samskabende proces.

"Trods det faktum at denne opgave ikke er specielt sjov, så er jeg glad for, at vi gør noget. Og jeg ved fra mange skolebestyrelsesformænd, at de er glade for at blive inddraget i processen," lød det fra Jakob Kjærsgaard (K) ved onsdagens behandling i kommunalbestyrelsen.

I sidste ende er det dog politikerne i Børne- og Skoleudvalget og senere Kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige beslutning.

Publiceret 30 October 2018 11:30

SENESTE TV