Formanden for miljø- og teknikudvalget, Court Møller (R), ønsker at gøre det forbudt for private grundejere at anvende pesticider i Rudersdal. Men lovgivningen spænder indtil videre ben. Arkivfoto: Anne Dahl Kristensen

Formanden for miljø- og teknikudvalget, Court Møller (R), ønsker at gøre det forbudt for private grundejere at anvende pesticider i Rudersdal. Men lovgivningen spænder indtil videre ben. Arkivfoto: Anne Dahl Kristensen

Politikere ønsker fortsat forbud mod pesticider:Retter nu henvendelse til minister

Lovgivningen giver ikke mulighed for at lave et generelt forbud mod anvendelse af pesticider i Rudersdal, men politikerne afsøger nu muligheden for et delvist forbud

Af
Anne Dahl Kristensen

Som omtalt i sidste uges udgave af Rudersdal Avis, er der, som mange andre steder i Danmark, også i Rudersdal konsateteret rester af pesticider i grundvandet. Derfor har medlemmerne af kommunens miljø- og teknikudvalg nu ad flere omgange talt om muligheden for at lave et forbud mod anvendelse af sprøjtemidler, som er en af kilderne til de forurenende pesticider. Et forbud, som skulle gælde alle borgere i Rudersdal.

Det foreløbige resultat er, at lovgivningen på nuværende tidspunkt ikke giver mulighed for at udstede et generelt forbud mod anvendelse af pesticider i kommunen. Det handler blandt andet om, at ved et sådan forbud skal kommunen kunne dokumentere en specifik øget risiko for forurening. Ligeledes er det kommunen, der skal sørge for, at et forbud bliver overholdt.

"Det er usikkert, hvordan kommunen effektivt kan påse overholdelsen af forbuddene – ikke mindst i tilfælde, hvor de er meddelt til ejerne af private villahaver. En håndhævelse, der står mål med et omfattende forbud, må forventes som minimum at indeholde oplysning, stikprøvekontrol, opfølgning på konkrete anmeldelser og, ved konstaterede overtrædelser, indskærpelse og evt. selvhjælpshandling og/eller politianmeldelse," fremgår det af dagsordenen for mødet i miljø- og teknikudvalget.

Men trods de juridiske forhindringer bliver sagen ikke afsluttet endnu.

To dage før mødet i miljø- og teknikudvalget sendte Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) nemlig et hyrdebrev til alle landets kommuner, hvori han opfordrer kommunerne til at gennemgå alle de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for at klarlægge behovet for en beskyttende indsats.

Uklart hyrdebrev

"Vi skal beskytte vores drikkevand bedre, og der er ingen grund til at vente, selvom lovgivningen endnu ikke er på plads. Derfor sender jeg allerede nu en vejledning i høring, som angiver hvordan kommuner og vandværker kan indgå aftaler, der får pesticiderne ud af områderne tæt på vores drikkevandsboringer," siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelelse.

Kommunerne, og herunder også Rudersdal Kommune, får hermed til opgave at gennemgå alle de boringsnære beskyttelsesområder, som er de områder, der ligger tættest på drikkevandsboringerne, for at vurdere behovet for indsatser, der kan bidrage til at beskytte områderne mod nedsivning af pesticider. Problemet er bare, at det i hyrdebrevet er uklart, hvorvidt dette initiativ kun skal ske på landbrugsjord og øvrige arealer, som anvendes til erhvervsmæssige formål.

Den slags arealer er der ikke mange af i Rudersdal, og medlemmerne af miljø- og teknikudvalget har derfor bedt forvaltningen om at få undersøgt, om en sådan indsats også kan sættes i værk over for de private grundejere.

"Vi må ikke lave et generelt forbud. Men vi har brug for at få undersøgt, hvor langt vi må gå? Hvor meget skal kommunen kunne dokumentere, at der er en miljørisiko, før vi kan lave et forbud mod, at private anvender sprøjtemidler og dermed forurener med pesticider," lyder det fra formanden for miljø- og teknikudvalget, Court Møller (R), som tilføjer:

"Personligt er jeg indstillet på at gå så langt, som vi må inden for lovgivningen. Men det er klart, at det bliver jo i sidste ende en politisk beslutning, hvorvidt der skal laves et forbud."

Frivillige initiativer indtil videre

Indtil videre kan ønsket om at gøre Rudersdal Kommunen fri for pesticider kun opnås ad frivillighedens vej, hvor man igennem informationskampagner og oplysning til grundejerne og byggemarkeder opfordrer til, at man ikke anvender pesticider. Men det er udvalgsformandens forhåbning, at meldingen fra ministeriet kan bidrage til at åbne en dør på klem for et decideret forbud.

"Jeg håber, at vi kan stille et forbud overfor grundejere. Det vil være det første skridt i den rigtige retning. Pesticider og sprøjtemidler skal slet ikke anvendes i haver, der ligger oven på vandindvindingsområder, som er langt større end de boringsnære beskyttelsesområder. Lovgivningen er i dag ikke skrevet på en sådan måde, at vi som kommune kan forbyde brugen af pesticider for hele kommunen. Det vil jeg gerne have lavet om på, da drikkevandet i dag er truet. Hvis grundvandet og dermed drikkevandet først er forurenet, så kan det ikke renses igen. Derfor er det helt afgørende, at vi passer på vores grundvand, så vores børn og børnebørn også kan drikke rent vand fra hanen," skriver Court Møller i et læserbrev, som kan læses her:

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i januar, at det skal være slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer. Sagen genoptages lokalt i miljø- og teknikudvalget, når forvaltningen har fået et svar retur fra ministeren om, hvorvidt der kan udstedes forbud mod anvendelse af pesticider for private grundejere i BNBO områder.

Publiceret 21 March 2019 11:00

SENESTE TV