Debat: Naboer protesterer mod byggeplaner på Konkyliens matrikel i Skodsborg

EF Skodsborgparken II v./formand Michael Holm, Skodsborgparken 10, 4., 2942 SkodsborgEF Skodsborg Solgård v./formand Kirsten Sørensen, Skodsborg Strandvej 157, 2.tv., 2942 Skodsborg

Forkortet udgave af åbent brev til Borgmester Jens Ive og Byplan, Rudersdal Kommune, om udbuddet af den forhenværende børnehave Konkylien, Skodsborgparken 8.

Trods kommunens løfte om orientering af de omkringliggende ejerforeninger om udbuddets detaljer, har kommunen i januar 2019 sat ejendommen til salg uden forudgående information.

På et møde mellem de berørte ejerforeninger og kommunen, hvor blandt andet Borgmester Jens Ive deltog, blev det oplyst, at såfremt der efter et evt. salg af ejendommen skal bygges på matriklen, vil der ikke blive tilladt byggeri i mere end 2 etager.

Denne oplysning harmonerer imidlertid ikke med kommunens udbudsmateriale, hvoraf det tydeligt fremgår, at der må opføres bebyggelse på grunden på maksimalt 3 etager.

Af udbudsmaterialets pkt. 6 er anført følgende:

”Servitut nr. 1 tinglyst på ejendommen den 21. december 1934 angiver bl.a., at der på ejendommen kun må opføres bygninger i villastil med højst to beboelseslag og højst to garager. I henhold til den for ejendommen gældende byplanvedtægt må ejendommen alene anvendes til etagebebyggelse. Servitutten fra 1934 er således uforenelig med byplanvedtægten, hvorfor den er at betragte som bortfaldet i medfør af planlovens § 18.”

Af Byplan 12 § 4, afsnit d, der ligeledes er en del af udbudsmaterialet, og som finder anvendelse på netop Konkyliens matrikel, fremgår det imidlertid: ”Der maa ikke må opføres anden bebyggelse paa arealet, end hvad der er vist paa planen.”

Baggrunden for at indsætte denne begrænsning af fremtidig bebyggelse på matriklen skal findes i naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, hvorefter der ikke må foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 meter fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven.

Det er her relevant at tilføje, at der mellem Konkylien og E/F Skodsborg Solgård er en gammel gravhøj, der i 1934 blev restaureret og fredet.

Det skal bemærkes, at den bygning, der ligger på Konkyliens matrikel i dag, er identisk med den bygning, der kan ses på udsnittet af plantegningen i Byplan 12.

Skønt de berørte ejerforeninger flere gange har gjort kommunen opmærksom på formuleringen i Byplan 12, § 4, afsnit d, har kommunen altså valgt at ignorere dette og dermed handle i strid med byplanen, ved i udbudsmaterialet at tillade etagebyggeri med op til 8 boliger.

Grundet formuleringen i Byplan 12, stk. 4, afsnit d, er servitut nr. 1 således ikke bortfaldet.

På denne baggrund gøres der hermed indsigelse mod, at der på Konkyliens matrikel opføres mere, end hvad der svarer til den nuværende bygning.

Afslutningsvis skal det nævnes, at udbudsmaterialet lægger op til, at Solgårdsvej skal benyttes som gennemkørselsvej til Konkylien. Det skal bemærkes, at Solgårdsvej er en smal, ensporet vej, der benyttes til parkering og legeområde for E/F Skodsborg Solgårds børn.

Eventuel henvendelse i nærværende sag bedes rettet til E/F Skodsborg Solgård eller E/F Skodsborgparken II.

Publiceret 07 February 2019 00:00