Modelfoto: Adobe

Er et generelt forbud mod brug af pesticider vejen frem til at beskytte drikkevandet? Det spørgsmål skal medlemmerne af miljø- og teknikudvalget diskutere på deres møde på onsdag. Modelfoto: Adobe Cozine - stock.adobe.com

Politikere overvejer forbud mod pesticider efter forurening af drikkevandet i Rudersdal

Ligesom på landsplan er der flere steder i Rudersdal fundet pesticidrester i drikkevandet. Derfor skal medlemmerne af miljø- og teknikudvalget nu overveje et generelt forbud

Af
Anne Dahl Kristensen

Vand er kilden til sundhed, og i Danmark kan vi heldigvis tappe de livgivende dråber direkte fra hanen. Men det ellers rene drikkevand indeholder flere steder i landet mere, end hvad godt er.

I juli sidste år blev det gjort obligatorisk for vandværkerne at undersøge vandet for visse svampemidler, og nu er der indberettet tilstrækkelig mange resultater til, at man kan opgøre, hvor ofte stofferne forekommer.

Resultatet viser, at nedbrydningsproduktet N,N-dimethylsulfamid (DMS) er det hyppigst forekommende pesticidstof i de almene vandværkers boringskontrol. Således er det konstateret i cirka 30 procent af de undersøgte boringer, og i 8,2 procent af tilfældene var indholdet højere, end hvad grænseværdien tillader for drikkevand.

Det fremgår af resultater fra det geologiske datacenter 'De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland' (GEUS), hvortil vandværkerne indberetter deres resultater fra boringerne.

"Tallene er desværre meget højere, end vi havde regnet med. Normalt er det sådan, at når man laver en undersøgelse i grundvandsovervågningen, så finder vi lavere tal hos vandværkerne bagefter. Men i det her tilfælde har vi faktisk fundet det i en større andel af vandværksboringerne - altså det vand, vi drikker", sagde Anders Risbjerg Johnsen, der er seniorforsker ved GEUS i sidste uge til DR Nyheder.

Lokalt forurenet vand

Ovenstående er resultater gældende på landsplan, men undersøgelsen viser også, at der forekommer pesticider i drikkevandet i Rudersdal. I opgørelsen fra GEUS indgår analyseresultater fra otte boringer i Rudersdal Kommune, og i fire af boringerne er der påvist DMS under grænseværdien (<0,1 mikrogram/L), imens grænseværdien var overskredet i én boring, oplyser Anders Risbjerg Johnsen i en mail til Rudersdal Avis.

I januar viste en vandboring i Søllerød forurening med DMS, hvorefter det blev besluttet at stoppe for brugen af boringen i stedet for at fortynde vandet og dermed reducere koncentrationen af forurening.

I et læserbrev, som kan læses andetsteds her i avisen, oplyser Birkerød Vandforsyning, at der er målt pesticidrester i drikkevandet i Holte og i Trørød, imens Nærum og Birkerød indtil videre er gået fri. Og det er på deres foranledning, at politikerne nu diskuterer sagen på onsdag.

Birkerød Vandforsyning vil nemlig have politikerne til at forbyde brugen af pesticider i hele forsyningens opland, så man forebygger forurening af grundvandet fremfor at rense, når skaden er sket.

"Der er ikke i dag nogen realistisk rensemetode til fjernelse af DMS fra drikkevandet. Rensning af grundvandet for pesticider er i øvrigt uønsket, da det medfører forbrug af energi og materialer og påfører forbrugerne yderligere omkostninger," skriver Birkerød Vandforsyning i deres henvendelse til politikerne.

"Et særligt problem er brugen af godkendte pesticider i byområder, idet godkendelsen alene omfatter regelret anvendelse i landbrug på regelret dyrkede marker. Ved anvendelse på befæstede arealer som flise- og grusgange i byer sker der begrænset nedbrydning af pesticiderne i jorden, da der ikke er en væsentlig biologisk aktiv zone under materialet," skirver Birkerød Vandforsyning videre.

Forbud mod privat brug

Miljø- og teknikudvalget behandlede sagen på deres seneste møde i februar, hvor de valgte at udskyde sagen for at få yderligere information om lovgivningen og eventuelle udfordringer ved et eventuelt forbud. Men sagen tages altså op igen på denne uges møde.

Her skal udvalgsmedlemmerne blandt andet tage stilling til, hvorvidt de ønsker at indføre lokale restriktioner i form af forbud mod at bruge pesticider i hele forsyningens indvindingsopland, herunder at forbyde private grundejere at bruge pesticider.

To af medlemmerne er umiddelbart tilhængere af et sådan forbud. Lokallistens Axel Bredsdorff og Christoffer Buster Reinhardt er nemlig gået sammen om at stille forslag om at sige farvel til pesticiderne.

"Al videnskabelig erfaring siger, at hvert eneste år oplever vi, at ukrudtsmidler der tidligere blev kategoriseret som værende ugiftige, pludselig viser sig at blive særdeles giftige nedbrydningsprodukter. Den reelle konsekvens af vores forbrug kender vi først om mange år," siger Axel Bredsdorff (L), der opfordrer til, at man bekæmper ukudtet med afbrænding i stedet for kemikalier.

"DMS er et nedbrydningsprodukt fra et i 1973-2007 godkendt svampebekæmpelsesmiddel og i træbeskyttelsesmiddel. Det er blot et eksempel på, at fortidens synder indhenter os på en ubehagelig måde," tilføjer Christoffer Buster Reinhardt (K).

For besværligt

Umiddelbart ser det dog ikke lovende ud for de to tilhængere af forslaget. Hvis man vælger at indføre et forbud med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens §24, stk. 1, hører der nemlig flere dokumenationskrav med. Blandt andet skal kommunen kunne dokumentere, at forbuddet har til hensigt at afværge en konkret forurening eller forureningsfare.

Kommunen skal samtidig føre tilsyn med, at påbud og forbud efterkommes, ligesom kommunen skal betale udgifterne til ekspropriationserstatning i forbindelse med de grundejere, der bliver ramt af forbuddet.

"Det er usikkert, hvordan kommunen effektivt kan påse overholdelsen af forbuddene - ikke mindst tilfælde, hvor de er meddelt til ejerne af private villahaver," fremgår det af dagsordenen for onsdagens møde i miljø- og teknikudvalget, hvor anbefalingen til politikerne lyder:

"Forvaltningen vurderer, at et forbud mod brug af pesticider på private grunde vil kræve et omfattende dokumentationsmateriale, hvor det skal påvises, at der er særligt sårbare områder, og at den enkelte grundejers konkrete brug af pesticider kan give risiko for forurening i boringen. Da brug af pesticider er lovligt, vil borgere kunne søge erstatning mod forbuddet. Endvidere vil et forbud kun beskytte en meget lille andel af grundvandsindvindingen for Birkerød vandværk."

Med den begrundelse lyder indstillingen til politikerne, at der laves en informationskampagne mod brug af pesticider, og at man yderligere undersøger mulighederne for at beskytte grundvandet i en indsatsplan.

FAKTA

    Stoffet DMS er et nedbrydningsprodukt fra svampemidlerne tolylfluanid og dichlofluanid, der er brugt i Danmark fra 1950’erne frem til omkring 2007.

    Det er blevet brugt til bekæmpelse af svampesygdomme i eksempelvis frugt, bær og tomater og som bejdsemiddel i træbeskyttelsesmidler og udendørsmaling.

Publiceret 13 March 2019 11:00