Hvad betyder det for de enkelte skoler, hvis de bliver lagt sammen med andre skoler. Det giver vi et overblik over her. Modelfoto

Hvad betyder det for de enkelte skoler, hvis de bliver lagt sammen med andre skoler. Det giver vi et overblik over her. Modelfoto Rido - stock.adobe.com

Ny skolestruktur: Få overblikket over de mulige skolesammenlægninger her

Hvad betyder de sammenlægninger af skoler, som man foreslår fra forvaltningens side? Det giver vi svar på her

Af
Anne Dahl Kristensen

Medlemmerne af børne- og skoleudvalget i Rudersdal Kommune har fået en midtvejsstatus på processen med ny skolestruktur. Når medlemmerne mødes igen næste gang bliver det med det formål at vælge de modeller for en ny struktur, som de vil sende i høring henover sommeren.

Men hvad er det, der er lagt op til på nuværende tidspunkt? Og hvilken betydning får det for den enkelte skole? Det forsøger vi at give et svar på her.

Det er dog fortsat sparsomt med de konkrete oplysninger. Som tidligere omtalt i Rudersdal Avis er der på nuværende tidspunkt ikke lagt op til deciderede skolelukninger, men derimod flere administrative sammenlægninger, som har betydning for skolernes økonomi og antallet af spor på de enkelte skoler.

Der er fremlagt seks scenarier, men disse giver kun et overblik over den forventede udvikling i elevtallet for den sammenlagte skole, klassedannelsen og udviklingen i klassekvotienten samt udviklingen i skolernes økonomiske råderum.

Der er således endnu ikke taget stilling til eksempelvis en samlet udskoling på en af skolerne, arealreduktioner, hvordan strukturen for ledelsen skal skrues sammen, hvilke kriterier man vil anvende i forhold til elevernes optagelse på hver enkelt matrikel eller de fordele, der kan være i driftsfællesskaberne.

Nedenstående oplysninger er hentet fra det arbejdsnotat, som børne- og skoleudvalget har fået.

Scenarie 1: Sammenlægning af Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen

 • Ved en sammenlægning forventes det, at den nye skole vil blive en 3-4 sporet skole.
 • Skolen vil have et samlet elevtal på 860 elever i 2020/21, som vil stige til 881 elever i 2030/31
 • Der vil i prognoseperioden blive indskrevet mellem 77 og 94 børn årligt i skolens 0. klasser.
 • De to skoler har allerede i dag et samarbejde efter 5. klasse, hvor elever fra Høsterkøb Skole sendes til Sjælsøskolen, og derfor forventes det også, at der vil være en begrænset reduktion i antallet af klasser svarende til 1-2 klasser om året. Dermed vil skolen samlet have 36-38 klasser om året.
 • Den samlede klassekvotient vil ligge mellem 22,9-23,9 i prognoseperioden. Men der vil også være enkelte årgange, hvor der vil være 27-28 elever i klassen. Det gælder ekempelvis 1. klasse i skoleåret 2023/24 og 9. klasserne allerede fra næste skoleår 2020/21.
 • Skolens økonomi vil forbedres med 5,022 mio. kr. i forhold til, hvis skolerne fortsætter som nu. Men skolen vil fortsat have et samlet negativt økonomisk råderum på 1,262 mio. kr.
 • De eksisterende klasser, som allerede er dannet i dag, forventer man ikke, bliver lagt sammen, da klasserne er placeret på de to matrikler.

Scenarie 2: Sammenlægning af Bistrupskolen og Toftevangskolen

 • Ved en sammenlægning forventes det, at den nye skole vil blive en 3-4 sporet skole.
 • Skolen vil have et samlet elevtal på 873 elever i 2020/21, som vil falde til 827 elever i 2030/31
 • Der vil i prognoseperioden blive indskrevet mellem 77 og 91 børn årligt i skolens 0. klasser.
 • Der vil ved en sammenlægning blive dannet 4-6 færre klasser, end hvis skolerne fortsætter som to selvstændige skoler.
 • Den samlede klassekvotient vil ligge mellem 23,2-24,3 i prognoseperioden. Men der vil også være enkelte årgange, hvor der vil være 27-28 elever i klassen. Det gælder ekempelvis 1. klasse i skoleåret 2020/21 og 6. klasserne i skoleårene 2022/23 og 2023/24
 • Hvis de to skoler fortsætter som to selvstændige skoler, vil de i prognoseperioden have et samlet negativt økonomisk råderum på 20 mio. kr. Hvis man slår dem sammen, vil de få et samlet positivt økonomisk råderum på 6,7 mio. kr. Altså en samlet forbedring på 26,7 mio. kr.
 • "Det vil være naturligt at samle udskolingen på en af de to matrikler for at skabe en samlet, styrket udskoling. Dette vil udover faldet i antallet af klasser ved sammenlægningen samtidig give mulighed for frigivelse af faglokaler på en af de to matrikler, således at der må kunne forventes en større arealafgivelse, der skal belyses yderligere. Bistrupskolen forventes af afgive 'Nordstjernen' til dagtilbudsformål i 2020," lyder det i oplægget fra forvaltningen.

Scenarie 3: Sammenlægning af Dronninggårdskolen og Ny Holte Skole

 • Ved en sammenlægning forventes det, at den nye skole vil blive en 4-5 sporet skole.
 • Skolen vil have et samlet elevtal på 1138 elever i 2020/21, som vil falde til 1077 elever i 2026/27 for derefter at stige igen til 1131 i 2030/31.
 • Der vil i prognoseperioden blive indskrevet mellem 83 og 106 børn årligt i skolens 0. klasser.
 • Der vil ved en sammenlægning blive dannet 3-5 færre klasser, end hvis skolerne fortsætter som to selvstændige skoler.
 • Den samlede klassekvotient vil ligge mellem 24,1-25,9 i prognoseperioden. Men der vil også være enkelte årgange, hvor der vil være 27-28 elever i klassen. Det gælder ekempelvis 3. klasse i skoleårene 2020/21-2026/27.
 • Hvis de to skoler fortsætter som to selvstændige skoler, vil de i prognoseperioden have et samlet positivt økonomisk råderum på 3,8 mio. kr. Hvis man slår dem sammen, vil de få et samlet positivt økonomisk råderum på 11,4 mio. kr. Altså en samlet forbedring på 7,5 mio. kr.
 • Det vil være naturligt at samle udskolingen på en af matriklerne.
 • "Skoledistriktet er i hele perioden mellem 5 og 6 spor. Da klassekvotienten forventes at blive lidt høj i indskolingen og med en ny klassedannelse på mellemtrinnet, bør en mindre distriktsjustering mod Skovlyskolen vurderes samtidig med, at der senere i skoleforløbet i mindre grad optages elever fra andre skoledistrikter," lyder det i oplægget fra forvaltningen.
 • "Der må forventes forholdsvis store vedligeholdelsesomkostninger til renovering af Dronninggårdskolen de kommende år samtidig med, at de bygningsmæssigt ikke understøtter en nutidig praksis. Forvaltningen vil derfor anbefale, at der i forlængelse af sammenlægningen i forbindelse med den anbefalede Masterplan afdækkes mulighederne for en udfasning af Dronninggårdskolen evt. med en mindre udbygning i tilknytning til den planlagte idrætshal samt evt. mindre ud- ombygningsmuligheder på Ny Holte Skole. Samtidig bør en mindre del af skoledistriktet overflyttes mod Skovlyskolen," lyder det videre i oplægget fra forvaltningen.

Scenarie 4: Sammenlægning af Dronninggårdskolen, Skovlyskolen og Ny Holte Skole

 • Ved en sammenlægning forventes det, at den nye skole vil blive en 6 sporet skole med 5 og 7 klasser på de enkelte årgange.
 • Skolen vil have et samlet elevtal på 1599 elever i 2020/21, som vil falde til 1485 elever i 2026/27 for derefter at stige igen til 1529 i 2030/31.
 • Der vil i prognoseperioden blive indskrevet mellem 120 og 146 børn årligt i skolens 0. klasser.
 • Der vil ved en sammenlægning blive dannet 3-7 færre klasser, end hvis skolerne fortsætter som to selvstændige skoler.
 • Den samlede klassekvotient vil ligge mellem 24,5-25,7 i prognoseperioden. Men der vil også være enkelte årgange, hvor der vil være 27-28 elever i klassen. Det gælder ekempelvis 0. klasse i skoleårene 2022/23 og 6., 7., 8. klasse i skoleåret 2020/21.
 • Hvis de tre skoler fortsætter som tre selvstændige skoler, vil de i prognoseperioden have et samlet negativt økonomisk råderum på 10,4 mio. kr. Hvis man slår dem sammen, vil de få et samlet positivt økonomisk råderum på 12,5 mio. kr. Altså en samlet forbedring på 22,9 mio. kr.
 • Det vil være naturligt at samle udskolingen på en eller to af matriklerne.
 • "Der må forventes forholdsvis store vedligeholdelsesomkostninger til renovering af Dronninggårdskolen de kommende år samtidig med, at de bygningsmæssige rammer ikke understøtter en nutidig praksis. Med de samlede skoler vil det ligeledes være lettere f.eks. at etablere 3 af udskolingssporene på Skovlyskolen, der vil skabe behov for mindre nybyggeri ved en evt. udfasning af Dronninggårdskolens bygningsmasse," lyder det i oplægget.

Scenarie 5: Sammenlægning af Skovlyskolen og Vangeboskolen

 • Ved en sammenlægning forventes det, at den nye skole vil blive en 3-sporet skole.
 • Skolen vil have et samlet elevtal på 810 elever i 2020/21 og 805 elever i 2030/31.
 • Der vil i prognoseperioden blive indskrevet mellem 73 og 85 børn årligt i skolens 0. klasser.
 • Der vil ved en sammenlægning blive dannet 3-9 færre klasser, end hvis skolerne fortsætter som to selvstændige skoler.
 • Den samlede klassekvotient vil ligge mellem 22,2-26,1 i prognoseperioden. Men der vil også være enkelte årgange, hvor der vil være 27-28 elever i klassen, specielt i den sidste del af prognoseperioden, hvor flere årgange vil være i denne størrelse.
 • Hvis de to skoler fortsætter som to selvstændige skoler, vil de i prognoseperioden have et samlet negativt økonomisk råderum på 29 mio. kr. Hvis man slår dem sammen, vil de få et samlet positivt økonomisk råderum på 9,6 mio. kr. Altså en samlet forbedring på 38,6 mio. kr.
 • Det vil være naturligt at samle udskolingen på en af matriklerne.
 • "Grundet den forholdsvis store afstand mellem matriklerne kan det være nødvendigt at nogle elever vil få længere end 2,5 km i indskolingen for at sikre den bedste klassedannelse. Dette vil samtidig betyde en meromkostning til befordring," lyder det i oplægget fra forvaltningen.

Scenarie 6: Sammenlægning af Vangeboskolen og Nærum Skole

 • Ved en sammenlægning forventes det, at den nye skole vil blive en 4-sporet skole.
 • Skolen vil have et samlet elevtal på 868 elever i 2020/21, som stiger til 938 elever i 2030/31.
 • Der vil i prognoseperioden blive indskrevet mellem 85 og 96 børn årligt i skolens 0. klasser.
 • Der vil ved en sammenlægning blive dannet 3-5 færre klasser, end hvis skolerne fortsætter som to selvstændige skoler.
 • Den samlede klassekvotient vil ligge mellem 22,6-24,5 i prognoseperioden. Men der vil også være enkelte årgange, hvor der vil være 27-28 elever i klassen. Dette gælder dog kun i de ældre årgange fra 6.-9. klasse.
 • Hvis de to skoler fortsætter som tre selvstændige skoler, vil de i prognoseperioden have et samlet negativt økonomisk råderum på 9,3 mio. kr. Hvis man slår dem sammen, vil de få et samlet positivt økonomisk råderum på 6,6 mio. kr. Altså en samlet forbedring på ca. 16 mio. kr.
 • Det vil være naturligt at samle udskolingen på en af matriklerne.
 • "Med den naturlige nærhed til Nærum Gymnasium, DTU og det nye Novo Life Center, så vil der være gode muligheder for en særlig naturfaglig profil. Dette vil udover faldet i antallet af klasser ved sammenlægningen samtidig give mulighed for frigivelse af faglokaler på en af de to matrikler, således at der må kunne forventes en større arealafgivelse, der skal belyses yderligere," lyder det i oplægget fra forvaltningen.

Publiceret 21 May 2019 11:00