Fremover kan der afholdes private arrangementer som eksempelvis bryllupper på Næsseslottet. Arkivfoto

Fremover kan der afholdes private arrangementer som eksempelvis bryllupper på Næsseslottet. Arkivfoto

Næsseslottet får tilladelse til private arrangementer på særlige vilkår

Byplanudvalget har godkendt, at Næsseslottet kan udlejes til private arrangementer som bryllupper og konfirmation. Men det kommer til at ske på særlige vilkår

Af
Anne Dahl Kristensen

Kunne du tænke dig et sommerbryllup på Næsseslottet? Eller måske en konfirmationsfest samme sted? Så bliver det snart muligt.

Rudersdal Kommunes byplanudvalg vedtog på deres seneste møde i juni en redigeret godkendelse af den ansøgning om øget brug af slottet, som ejeren tidligere har indsendt.

Sagen har stået på igennem det sidste halve år, og kort sagt drejer sagen sig om, at ejeren af Næsseslottet ønsker at udvide brugen af stedet, så det også fremover kan anvendes til flere såkaldte 'lejligheds- og kulturarrangementer' blandt andet for privatpersoner. Eksempelvis bryllupper.

Hidtil har Næsseslottet kun haft tilladelse til at bruge hovedbygningen til kontorhotel med dertilhørende fælles mødefaciliteter for små og mellemstore virksomheder. Men ifølge ejeren af stedet efterspørger borgere muligheden for at kunne anvende slottet til private arrangementer.

"Vi får rigtig mange henvendelser fra folk i lokalområdet, der gerne vil fejre familiefester i de smukke omgivelser på Næsseslottet, og det vil vi selvfølgelig gerne hjælpe med ved også at kunne tilbyde den slags arrangementer. De kommende kulturarrangementer skal ligeledes ses som et tilbud og en mulighed for kommunens borgere," sagde Stig Hølledig tidligere på året til Rudersdal Avis.

Naboer protesterer

Som tidligere omtalt i Rudersdal Avis har naboerne til Næsseslottet dog været stærkt kritiske overfor en eventuel udvidelse af brugen af slottet. De frygter blandt andet øget trafik og støjgener, når festgæster skal transporteres frem og tilbage fra slottet.

"For det første er vi bekymrede for den støj, som arrangementer i weekender og på aftener vil medføre. Men ikke mindst mener vi, at disse arrangementer vil medføre en stærkt øget trafik på Dronninggårds Allé og Parcelvej. To veje, som i forvejen er stærkt belastet af gennemkørende trafik," sagde Morten Møller Rosenskjold, der er formand for Holte Grundejerforening tilbage i januar til Rudersdal Avis.

"Derudover er der også fredet natur og et rigt dyreliv i området, som der skal værnes om. Vi er selvfølgelig enige i, at Næsseslottet skal kunne anvendes, men vi er bekymret for, at man ødelægger stemningen i området, hvis man begynder at åbne for større arrangementer," tilføjede Jesper Østerbye, der er bestyrelsesmedlem i Holte Grundejerforening.

Protesterne har været mange fra naboerne, og den første nabohøring resulterede i flere indsigelser samt en underskriftindsamling med 35 underskrifter, der repræsenterede 30 adresser omkring Dronninggårds Allé.

Efterfølgende blev der lavet endnu en nabohøring efter byplanudvalgets behandling af sagen tilbage i marts. Og denne resulterede i 14 høringssvar samt en ny underskriftindsamling med 70 underskrifter fra beboere omkring Dronninggårds Allé.

Ikke desto mindre blev medlemmerne af kommunens byplanudvalg altså på deres møde i juni enige om at give den landzonetilladelse, som der kræves, før der kan arrangeres flere private arrangementer. Dog gives tilladelsen på særlige vilkår, og ifølge formanden for byplanudvalget, har det handlet om at finde et acceptabelt kompromis i sagen.

"Der var et ønske fra Næsseslottets ejer om at udvide antallet af aktiviteter ganske betydeligt, og omvendt var der fra naboerne et ønske om at begrænse aktiviteterne mest muligt. Vi har haft forståelse for begge parters argumenter. Det har handlet om at finde en gylden middelvej, som kan fungere for begge parter," siger Axel Bredsdorff (L), formand for byplanudvalget.

Begrænset tilladelse

Konkret har medlemmerne af kommunens byplanudvalg derfor nu givet den nye landzonetilladelse, som giver tilladelse til følgende:

  • At parkering til Næsseslottets aktiviteter alene kan ske på den etablerede parkeringsplads og i meget begrænset omfang langs adgangsvejen.
  • Der tillades fire større udendørs offentligt tilgængelige kulturarrangementer med kunst, musik og optræden som hidtil. Ved disse arrangementer kan græsplænen bag den etablerede parkeringsplads inddrages til parkering.
  • Der tillades 25 indendørs offentligt tilgængelige kulturarrangementer som hidtil.
  • Der er mulighed for ét arrangement pr. weekend, fredag-søndag, med et maksimalt deltagerantal på 60. Dette kan være enten de offentlige kulturarrangementer, erhvervsrelaterede eller private lejlighedsarrangementer. Deltagerantallet er begrænset af den brandmæssige godkendelse af anvendelsen til arrangementer.
  • Arrangementer skal afholdes indendørs. Dog kan velkomst og tidsafgrænsede dele af arrangementet holdes i haveanlægget nord for Næsseslottet.
  • Der kan ikke opsættes lukkede festtelte o.lign. ved lukkede arrangementer.
  • De offentligt tilgængelige stianlæg i området skal respekteres og må ikke spærres ved afholdelse af arrangementer.
  • Herudover bortfalder muligheden for afholdelse af treugers arrangementer som tilladt i den nuværende landzonetilladelse fra 2004.

Den nye tilladelse vil være gældende i tre år, og efter to år skal den nye ordning evalueres.

Hensyn til omgivelserne

I behandling af sagen er der fra forvaltningens side blevet lagt vægt på, at de nye muligheder på Næsseslottet ikke skal være ensbetydende med en ny form for erhverv på stedet.

"Den udvidede anvendelse skal fremstå og opleves som et supplement til den eksisterende virksomhed og ikke som et nyt selvstændigt erhverv," lyder det i dagsordenen.

Heraf fremgår det også, at man fra forvaltningens side vurderer, at der i den nye tilladelse er taget hensyn til naboer og natur.

"Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede vilkår for meddelelse af landzonetilladelse til en supplerende anvendelse af Næsseslottet tager hensyn til nærmeste naboer, områdets særlige kulturhistorie samt de natur- og landskabsmæssige værdier, som er omfattet af forskellig beskyttelse."

"Dette begrundes med, at der kun vil kunne holdes et arrangement pr. weekend, hvilket også omfatter de indendørs offentligt tilgængelige kulturarrangementer, som der hidtil har været tilladelse til. (...) Haveanlægget nord for Næsseslottet vil kun i meget begrænset omfang kunne indgå i afholdelsen af arrangementer," lyder det i dagsordenen.

Ligeledes mener man ikke, at den ændrede tilladelse skaber yderligere trafikale problemer.

"Endelig er det forvaltningens vurdering, at brugen af Næsseslottet på de opstillede vilkår, kun vil betyde trafikbelastning på Dronninggårds Allé og Parcelvej, som i praksis ikke vil påvirke omgivelserne. På begge veje er der i dag nærmest Næsseslottet målt til at være mellem 1600 og 2300 biler, og da trafikken særligt ved weekendarrangementerne er begærnset af de brandmæssige hensyn, vil dette alene udløse en mindre forøgelse af trafikken på mindre end 4 procent på begge veje," fremgår det af dagsordenen.

Publiceret 16 July 2019 11:00